Iniciativa Společenství EQUAL Romcentrum (2005 – 2008), Projekt Romcentrum

Obecným cílem bylo vybudovat multifunkční komunitní centrum (Romcentrum), rozšířit nabídku služeb pro příslušníky romského etnika a realizovat aktivity, které napomohou k pozitivnímu ovlivnění názoru majoritní společnosti vůči této menšině.

Rozvojové partnerství
(partneři projektu – ANATAS, s.r.o, Akademie J.A. Komenského, Karviná, ZŠ Družby Karviná, ZŠ Komenského Karviná, Slezská univerzita v Opavě,Nová škola o.p.s. Praha Hospodářská komora okresu Karviná, SSKA – Stavební společnost Karviná, Statutární město Karviná, Město Orlová, Obec Doubrava):

 • vytvořilo multifunkční komunitní centrum Romcentrum a jeho pobočku přímo na základní škole s vyšším podílem romských žáků
 • vytvořilo a ověřilo metodiku předprofesní přípravy určené romským dětem a dětem ze slabého sociokulturního prostředí zaměřené na výchovu k pracovním návykům v kreativních dílnách podporující tradiční romské řemeslné dovednosti
 • vytvořilo a ověřilo metodiku terénního vzdělávání pro romské etnikum žijící na okraji společnosti v problematických příměstských lokalitách, cílem vzdělávání cílové skupiny přímo v lokalitách bydliště bylo motivovat účastníky ke vzdělávání, zprostředkovaně pak k zájmu o změnu vlastních návyků a životního stylu
 • vytvořilo a ověřilo metodiku mentoringu pro mládež pro zvýšení jejich motivace ke vzdělávání a budoucímu sebeuplatnění
 • realizovalo volnočasové aktivity pro děti v Romském centru, na partnerských základních školách a v nízkoprahovém centru pro děti a mládež (Akademie J.A. Komenského, Karviná), do těchto zájmových aktivit se zapojilo asi 300 dětí, které mohli navštěvovat nejrůznější kroužky (např. počítače, výtvarný kroužek, taneční kroužky, aerobic, vaření, košíkářství, tkaní, drátkování, keramika, modelky, klub mladých redaktorů, sporty)
 • zrealizovalo aktivity preventivně osvětového zaměření pro děti i dospělé za účelem prevence sociálně patologických jevů mezi příslušníky romské menšiny a snížení aspektů rasově motivovaného chování a projevů xenofobie ze strany příslušníků majoritní společnosti
 • zrealizovalo tři ročníky výtvarné a literární soutěže pro děti ze základních škol se záměrem podporovat výchovu k toleranci a inspirovat děti k zamyšlení se nad svými vztahy s ostatními (témata jednotlivých ročníků: Kamarádství, Lidé v našem městě a Žijí mezi námi)
 • zrealizovalo aktivity pro šíření tradic a kultury romského etnika mezi příslušníky majoritní společnosti za účelem zlepšení postojů k této menšině
 • realizovalo aktivity pro dospělé (workshopy, kulaté stoly), či akcí společenského a sportovního charakteru za účelem propojování majoritních a menšinových kultur (např. dny romské kuchyně, workshopy v rámci Karvinského romského festivalu)
 • zřídilo romskou pracovní agenturu (Roma agenturu), která zlepšila přístup cílové skupiny, tj. romské menšině, dlouhodobě nezaměstnaným a lidem s nižší kvalifikací v zapojení se na trhu práce
 • byly zpracovány dvě analýzy, osvětlující důvody a bariéry a pomoci k řešení problémů zapojení Romů na trh práce a dále ukazující potřeby zaměstnavatelů na budoucím pracovním trhu se specifikem zaměstnávání Romů a etnických menšin a motivační činitele zaměstnavatelů pro zaměstnávání cílové skupiny
Tvorba webových stránek: Webklient