Realizované projekty Sdružením Romů Severní Moravy

Karvinský Romský Festival

Poskytovatel:

Ministerstvo kultury (179.000 Kč)
Moravskoslezský kraj (200.000 Kč)
Statutární město Karviná – fond kultury (80.000 Kč)
Sponzoři (47.000 Kč)
Celkový rozpočet:    750.000 Kč

Zpráva o realizaci

Karvinský Romský festival je již každoroční tradiční akcí pořádanou našim sdružením, jedná se zejména o mezinárodní přehlídku romské písně a folklóru, který je již tradičně konán  pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje pana Ing. Evžena Tošenovského a primátora města Karviné pana Mgr. Antonína Petráše a také za účasti dalších významných osobností regionu. Festival se uskutečnil v sobotu 25.června 2005 od 14. 00 hod a to již tradičně v amfiteátru parku Boženy Němcové v Karviné. V roce 2005 byl tento festival konán již po šesté.

Festival organizoval realizační tým, jehož předsedou byl předseda Sdružení pan Milan Ferenc a členy realizačního týmu byli kromě členů Sdružení, představitelé města Karviné a také představitelé Policie ČR, jakož i městské policie.

Tento festival svým významem a začínající tradicí daleko překračuje hranice města Karviné a zasahuje i za hranice Moravskoslezského kraje. Svědčí o tom účast lidí z Olomouce, Brna, Prahy, Kolína a rovněž hosté ze Slovenské republiky a Polska.

Průběh, kvalitu a vysokou účast diváků na festivalu velice kladně hodnotily i soubory, které se účastnily této akce. Většina souborů projevila zájem o účinkování na dalších ročnících Karvinského Romského festivalu.

Patrný je také zájem tisku, což se projevilo účastí na tiskové konferenci uspořádané v den festivalu v budově Romského kulturně-společenského centra.

Občanské sdružení „Sdružení Romů Severní Moravy“ pořádalo v rámci 6. Karvinského Romského festivalu také workshop na téma Dekáda romské inkluze 2005 – 2015.

Této besedy „u kulatého stolu“, která se konala v prostorách budovy Romského kulturně – společenského centra v Karviné v sobotu 25. června 2005 v 11.00 hod. se zúčastnilo cca. 30 osob – představitelé Úřadu vlády, Moravskoslezského kraje, Policie ČR, města Karviné a občanských sdružení.

Za významné můžeme považovat zvyšující se zájem mimoregionálních a zahraničních účastníků o festival, ale také zvyšující se počet občanů majoritní společnosti a také účast volených členů státní správy a samosprávy  našeho kraje.

Významná je i stále se zvyšující účast na každoročně pořádaných festivalech. V letošním roce je účast odhadována na  cca 7 000 občanů. Je také patrná zvyšující se účast  občanů majoritní společnosti.

Organizováním pravidelných každoročních romských festivalů dochází ke zlepšení komunikace mezi romskými komunitami a ostatními etnickými skupinami v regionu i mezi majoritním obyvatelstvem.

Festival měl mimořádně dobrý ohlas jak v romských komunitách, tak u veřejnosti a představitelů veřejné a státní správy v regionu.

Ze stále zvyšující se účasti a ohlasu občanů i medií na pořádání romských festivalů v Karviné lze konstatovat, že tato aktivita Sdružení Romů Severní Moravy se zařadila mezi opakované významné kulturní a společenské akce v Moravskoslezském kraji.

V současné době se již připravuje další sedmý ročník Karvinského Romského festivalu v Karviné.

Volnočasové aktivity v budově RKSC (kroužky a kluby)

 Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj (64.600 Kč)
Statutární město Karviná – prevence kriminality (60.000 Kč)
Statutární město Karviná – fond volného času (20.500 Kč)
Celkový rozpočet:    211. 204,90 Kč

Zpráva o realizaci

Projekt měl za úkol vytvořit soubor aktivit, které plně nebo alespoň z velké části vyplní volný čas převážného počtu dětí a mládeže cílové skupiny.

Cílem projektu a Sdružení Romů Severní Moravy, jeho členů a dalších pracovníků je účinně působit v rodinách, kde lze předpokládat sociální rizika s cílem přivést děti a mládež z těchto rodin k aktivnímu využití volného času.

Projekt byl zaměřen na rizikovou skupinu dětí a mládeže do 18-ti let, převážně romského etnika, ze dvou oblasti Karviné – Nového Města ulic Havířská a Fučíková, a Na vyhlídce a tř. Družby.

Pod vedením vedoucích jednotlivých kroužků jsou děti a mládež vedeni k pracovním a pohybovým návykům v kroužcích tanečním a aerobiku. V kroužcích práce na PC jde hlavně o naučení základních prací s PC, které jsou v současné době nutné téměř pro všechny druhy zaměstnání. V kroužku gastronomickém se děti učí základy hygieny, stolničení a samotné vaření tradičních romských i neromských jídel.

Vedoucí jednotlivých kroužků jsou středoškoláci se znalosti dané problematiky(např. PC). Některým zvláště nadaným dětem jsou hrazeny poplatky v Základní umělecké škole B. Smetany v Karviné. Část tanečního kroužku situována ve zvláštní škole je pod odborným pedagogickým dohledem. Pro ostatní kroužky není zásadně nutná odborná způsobilost, proto jsou vedeny pouze osobami s praxi potřebnou pro danou tématiku.

Od ledna 2005 je organizováno 52 dětí a mládeže v kroužcích v „Romském kulturním a společenském centru“ a to v kroužcích aerobiku, tanečním, práce na PC a výtvarném. Tyto kroužky probíhají dvakrát týdně, vždy v pondělky a čtvrtky. V červenci a srpnu 2005 tento počet dětí mírně klesl. Tento pokles byl způsoben obdobím letních prázdnin, ale i přesto některé děti našly v budově Romského kulturně společenského centra své útočiště. V měsíci září 2005 začaly děti opět navštěvovat jednotlivé kroužky. Počet dětí projevujících zájem o jednotlivé kroužky začal mírně stoupat. Sdružení Romů Severní Moravy proto v měsíci září, konkrétně 30. 9. 2005, vyhlásilo nábor dětí, při čemž byly dětem nabídnuty další kroužky jako jsou např. sportovní, turistický a gastronomický.Tyto kroužky byly vybrány na základě potřeb samotných dětí. Tento nábor byl uskutečněn za spolupráce se Zvláštní školou na ulici Komenského, se Základní školou na ulici Družby. Byly také osloveni zástupci jiných romských organizací v městě Karviná, ale bez úspěchu.

Dalších 12 dětí je po dohodě se Zvláštní školou na ulici Komenského organizováno v tanečním kroužku. Náklady spojené s vedením tohoto kroužku hradí naše Sdružení Romů Severní Moravy.

Dvěma dětem se zvláštním nadáním je hrazeno školné v Základní umělecké škole B. Smetany v Karviné z prostředků Sdružení Romů Severní Moravy.

Díky projektu došlo ke zlepšení podmínek pro výuku s dětmi. Tím, že se děti scházely v pracovním kolektivu mimo školu, změnil se postoj dětí k pracovním návykům. Děti začali pracovat v kolektivu s větším nasazením.

Podařilo se nám téměř dostatečně vybavit zařízením potřebným pro činnost jednotlivých kroužků.

Toto jednoznačně přispělo ke zvýšení zájmu o tyto kroužky, hlavně těch dětí, které se do kroužků hlásí z důvodu zvýšení vlastní vědomostní základny.

Patrná je rovněž  zvýšena důvěra rodičů těchto dětí, která byla narušena neshodou mezi některými představiteli romských sdružení v Karviné.

Projevuje se to tím, že zájem o činnost v kroužcích projevují stále další děti.

Podařilo se nám vzbudit zájem dětí o práci v kolektivu a podchytit zájem rodiny i dětí o další vzdělávání.

Děti, které navštěvují kroužek taneční a aerobiku, měli vystoupení na 6. Karvinském romském festivalu 2005.

Všechny současně fungující kroužky budou samozřejmě pokračovat ve své činnosti i v dalších létech.

 

Projekt ROMCENTRUM (EQUAL)

Poskytovatel:

Fond EU a státní rozpočet České Republiky
Celkový rozpočet:    905.500 Kč (akce 1)
21.477.815 Kč (akce 2,3)

 

Na tomto projektu pracuje naše sdružení již od prosince 2004 a tento projekt je situován do dvou akcí a to:

– AKCE 1    (plán aktivit pro akci 2,3)
– AKCE 2,3 (realizace aktivit)

AKCE 1

Sdružení Romů Severní Moravy (SRSM) usiluje v rámci Rozvojového Partnerství – RP ROMA o pomoc diskriminovaným skupinám (rómské menšině) ve vstupu na pracovní trh a do společnosti a stimulaci pozitivního pohledu na romskou kulturu a její svébytnost a kladné přijetí jednotlivců této menšinové komunity ve společnosti.

RP ROMA vzniklo za účelem vytvoření komplexního přístupu k řešení romské problematiky v regionálním měřítku a to pomocí vytvoření romského regionálního komunitního centra, zabývajícího se systematickou péčí o romské etnikum, které bude svými činnostmi pozitivně ovlivňovat názor majoritní společnosti a vyzdvihovat schopnosti a možnosti členů romské komunity.

Projekt „ROMCENTRUM“ je realizován pomocí Iniciativy společenství EQUAL, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu EU a státním rozpočtem ČR.

Partneři projektu:
 • Statutární město Karviná
 • Statutární město Havířov
 • Obec Doubrava
 • Město Orlová
 • Úřad práce Karviná
 • Základní škola Družby Karviná
 • Zvláštní škola Karviná – Nové Město
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Akademie J. A. Komenského Karviná
 • ANATAS s.r.o.
 • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná
 • Septima s.r.o.
 • Hospodářská komora okresu Karviná
 • SSKA – Stavební společnost Karviná, s.r.o.,
 • Policie České republiky v Karviné.
Plánované aktivity – Akce 2 a 3

A) Subprojekt ANALYTIKA Subprojekt bude vytvářet informační základnu pro pracovní skupiny Multikultura a Integrace. Získané poznatky z analýzy budou zvyšovat informovanost o romské problematice a budou aplikovatelné při vytváření aktivit v dalších pracovních skupinách.

B) Subprojekt SPOLUPRÁCE
Bude vytvářet nové formy spolupráce mezi organizacemi na lokální regionální a národní úrovni a bude bude zoodpovědná za spolupráci s nadnárodním partnerstvím.

C) Subprojekt MULTIKULTURA
Subprojekt bude rozdělen do dvou pracovních skupin:

 1. Pracovní skupina PREVENCE A OSVĚTA se bude svými aktivitami zaměřovat na:
 • aktivity zaměřené na podporu výchovy žáků k toleranci a potírání rasismu ve školách a předškolních zařízeních v karvinském regionu
 • podporu výchovy dětí a mláděže k toleranci a k multikulturnímu chování za pomocí interaktivních vyučovacích metod
 • za pomocí interaktivních vyučovacích metod podpořit výchovu dětí k toleranci a k multikulturnímu chování
 • aktivity a programy zaměřené na odstraňování sociokulturních nerovností
 • nově vytvářené metodiky a programy modulů mentoringu zaměřené na děti a mládež romského etnika s nedokončenou školní docházkou nebo ohrožené jejím nedokončením
 1. Pracovní skupina KULTURA A TRADICE
 • programy zvyšování povědomí o romské problematice populárně naučnou formou
 • zmapování historie a tradic Romů na Karvinsku
 • organizace prezentací a výstav romské kultury a na ní navazující diskusní fóra pro veřejnost
 • akce společenského a sportovního charakteru za účelem propojování majoritních a menšinových kultur
 • programy zaměřené na spolupráci příslušníků majoritní a romské komunity v rámci ROMCENTRA.

D) Subprojekt INTEGRACE

Bude zajišťovat aktivity spojené s integrací cílové skupiny na pracovní trh a zvyšováním vzdělanostní úrovně cílových skupin. Bude zodpovědná za oslovení cílové skupiny k účasti na projektu a vytvoří komplexní poradenský modul doporučení vhodných postupů pro další práci s klienty (pracovní a bilanční diagnostika) v rámci vytvářených aktivit pracovních skupin ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO a ROMA ART AGENTURA.

1. Pracovní skupina ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

Hlavními aktivitami bude vytvoření poradenských a vzdělávacích programů za účelem odstranění bariér přístupu na pracovní trh a zvýšení úrovně vzdělanosti cílových skupin. Hlavními činnostmi školícího střediska bude:

1.Tvorba metodik k poradenským a vzdělávacím programům
2.Školení lektorů a trenérů
3.Pilotní ověřování vzdělávacích a poradenských programů.

2. Pracovní skupina ROMA ART AGENTURA

Hlavním důvodem vzniku ROMA ART AGENTURY bude šíření svébytné romské kultury a dovedností jejich příslušníků do povědomí majoritní společnosti za pomoci činnosti a referencí ROMA ART AGENTURY. Činnosti v rámci ROMA ART AGENTURY se budou týkat zajištění personálního, materiálního a technického vybavení potřebného pro chod agentury, která bude zprostředkovávat přístup na pracovní trh pro cílové skupiny.

AKCE 2,3

Na základě oznámení řídícího orgánu ze dne 1. července 2005 o schválení Smlouvy o národní a mezinárodní spolupráci, byly zahájeny aktivity v rámci akce 2, 3 II. kola Iniciativy Společenství Equal projektu č. 10 ROMCENTRUM.

Dnem vystavení tohoto „Oznámení“ jsou veškeré výdaje, které jsou předmětem předloženého a schváleného rozpočtu a které jsou současně určeny výhradně na aktivity v rámci Akce 2 a 3, II. kola Iniciativy Společenství Equal považovány za způsobilé.

Časový rámec Akce 2 a 3 je od 1. července 2005 do 30. června 2008.

Partneři Akce 2, 3:

 • ANATAS, s. r. o.
 • Akademie J. A. Komenského Karviná
 • Základní škola Družby Karviná
 • Zvláštní škola Karviná – Nové Město
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Nová škola, o. p. s., Praha
 • Hospodářská komora okresu Karviná
 • SSKA – stavební společnost Karviná, s. r. o.
 • Statutární město Karviná
 • Město Orlová
 • Obec Doubrava

Aktivity RP ROMA v Akci 2,3
V současné době probíhají přípravy pro realizaci těchto aktivit:
„Zajištění řízení, koordinace, administrace projektových aktivit“

Obsahem aktivity je realizace všech aktivit potřebných k zajištění úspěšného chodu projektu, jeho řízení a koordinace, administrace a monitorování realizace projektu a jeho výstupů a jeho průběžná kontrola.

Pro zdárný průběh projektových aktivit RP nakoupí potřebné vybavení – na dodávky výpočetní techniky zorganizuje výběrové řízení.

Za realizaci aktivity zodpovídá Sdružení Romů Severní Moravy

Srovnávací analýza potřeb cílových skupin v souvislosti s jejich zaměstnáváním

Obsahem aktivity je vytvořit srovnávací analýzu potřeb cílových skupin a problematika pracovní diskriminace Romů a její příčiny, ale i jejich bio-psycho-sociální potřeby. Pro analýzu současných problémů pracovního zapojení Romů a definici důvodů a bariér na trhu práce, je zcela na místě vyhledat a zpracovat tento typ teoretických zdrojů, které vycházejí z 80 a 90. let 20. st. a použít výsledky sociologického výzkumu pro srovnání s výsledky výzkumu, který se připravuje pro akci 2,3.

Komparací teoretických a lidských zdrojů vznikne kvalitní základ pro současnou analýzu zkoumané problematiky a současně historicky zmapuje charakteristiku a řešení rómského fenoménu.

Za realizaci aktivity zodpovídá Slezská univerzita v Opavě

Regionální analýza současného stavu potřeb zaměstnavatelů

Tato aktivita spočívá ve vypracování analýzy a prognózy budoucích potřeb zaměstnavatelů, která bude identifikovat potřeby na budoucím pracovním trhu se specifikem zaměstnávání Rómů a etnických menšin a motivační činitele zaměstnavatelů pro zaměstnávání cílové skupiny. V první fázi bude proveden před výzkum a zpracována úvodní studie k dané problematice, kde bude ověřena adekvátnost zvolených metod a dosažitelnost formulovaných cílů . Součástí úvodní studie bude i analýza silných a slabých stránek v MSK.

V rámci realizace této aktivity bude vytvořen podpůrný sběr dat, posléze bude osloveno 200 zaměstnavatelů okresu Karviná, kteří budou ve fázi realizace a sběru dat osloveni pomocí dotazníků a interview v rámci sítě Hospodářské komory okresu Karviná se zohledněním specifik pro uplatnění cílových skupin na trhu práce, definování motivačních nástrojů. Dalším krokem bude interpretace a vyhodnocení dat analýzy a prognózy. Výstupem bude zpracovaná výsledná zpráva o poznatcích o předchozím a očekávaném vývoji na trhu práce v našem kraji, návrhy doporučení výsledků analýzy a prognózy potřeb zaměstnavatelů MSK směrem k uplatnění cílové skupiny na trh práce.

Za realizaci aktivity zodpovídá Hospodářská komora okresu Karviná

Zpracování inovativní metodiky Předprofesní příprava pro romské děti a jejich rodiče, pilotní ověření metodiky a zpracování podkladů pro publikaci

Obsah této aktivity vychází z předpokladu, že děti romských rodičů, kteří často pochází ze slabého sociokulturního prostředí a nemají příležitost ke smysluplnému využívání volného času a k získání pravidelných návyků, včetně návyků pracovních a morálně volných. RP má za to, že zapotřebí vytvořit aktivity, které podpoří jejich budoucí pracovní potenciál a pocit zodpovědnosti. Díky aktivitám realizovaným přímo na zvláštní škole, kterou děti navštěvují, chce RP přilákat a motivovat i jejich romské rodiče a nabídnout jim jak projektové aktivity nebo jen aktivní účast na aktivitách svých dětí a tím působit na ně samotné.

V rámci předprofesní přípravy budou vybudovány kreativní dílny zaměřené na tradiční romská řemesla (tkalcovská dílna, keramická dílna, košíkářská, dílna pro drátkování a práci s kovem) a na rozvoj přirozeného talentu romských dětí (hudební přípravka). Cílem těchto kroužků bude smysluplné využití volného času, rozvoj uměleckých vloh dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, příprava na volbu povolání, návrat ke kulturním tradicím etnika. Do těchto volnočasových uměleckých aktivit budou zapojeni rodiče a zákonní zástupci žáků, aby pak oni své děti podporovali v dalším vzdělávání. Nově vytvořené dílny budou umístěny ve školní budově přístupné dětem, sourozencům, rodičům a zákonným zástupcům. Každý měsíc mohou v kroužku s dětmi pracovat zákonní zástupci a sourozenci. Výsledky činnosti žáků budou prezentovány na výstavách ve veřejných budovách a formou školních akademií.

Průběh realizace aktivity:
Oslovení a přijetí cílových skupin do programu
Ověřování programu
Vypracování podkladů k publikaci

Za realizaci aktivity zodpovídá ZvŠ Komenského a spolupracuje Sdružení Romů Severní Moravy

Vytvoření inovativní metodiky Mentoringu a jeho pilotní ověření

Obsahem aktivity je vypracovat metodiku Mentoringu určenou dětem romského etnika navštěvující 2.stupeň ZŠ. Cílem je na základě vlastního příkladu úspěšných Romů – mentorů ukázat dětem možnosti, rozšířit jejich obzory a pozitivně je motivovat k pocitu vlastní zodpovědnosti za seberealizaci, úroveň vzdělání a pracovní uplatnění. Pro romské děti bude připraven plán činností, které budou vykonávat spolu s mentorem. V období cca půl roku se bude mentor věnovat individuálně jednomu romskému dítěti, vezme ho do kina, na výlet, ukáže mu, jak žijí členové majoritní společnosti, umožní mu podívat se na různá pracoviště. Cílem těchto činností bude motivovat dítě k tomu, aby se učilo a vzdělávalo a tím mělo lepší možnost uplatnění se na trhu práce v budoucnosti.

Průběh realizace aktivity:
Vypracování metodiky Mentoringu pro žáky 2.stupně ZŠ
Proškolení mentorů
Oslovení a přijetí dětí do programu
Realizace mentoringu, jeho ověřování
Vypracování podkladů pro publikaci

Za realizaci aktivity zodpovídá Nová škola o.p.s., spolupracuje Sdružení Romů Severní Moravy na pilotním ověřování

Vytvoření pobočky Romcentra jako komunitního centra pro romské děti, mládež a dospělé na základní škole Družba

Obsah této aktivity je dán vysokým podílem romských žáků (40% romských dětí) na základní škole Družba. Tento podíl je dán existencí školy v lokalitě silně osídlené romským etnikem. Romské děti a mládež nejsou vedeny k využívání volného času, mimoškolní aktivity bývají placené a z tohoto důvodu se jich romské děti neúčastní. Tyto děti pak experimentují s drogami, návykovými látkami, prohřešují se drobnými krádežemi atd. RP chce pod Romcentrem vybudovat pobočku komunitního centra přímo na základní škole, kterou tyto děti navštěvují a se kterou mají i romští rodiče každodenní zkušenost. Navíc je přímo v lokalitě, kde děti bydlí. Cílem komunitního centra bude umožnit dětem rozvíjet své schopnosti, dovednosti a svůj talent ve volnočasových aktivitách, umožnit žákům pozitivně trávit volný čas (prevence sociálně patologických jevů). V komunitním centru budou probíhat kroužky dovedných rukou, sportovní kroužek, výtvarný, hudebně-taneční, ekologický, zdravotní, počítačový a jazykový. Dále budou organizovány pravidelné akce dětí s jejich rodiči, bude organizováno školní kolo soutěží ve šplhu, vybíjené, kopané, florbalu, gymnastice a atletice. O výsledcích nadání zvláště romských žáků bude seznámena veřejnost.

Dospělí budou mít možnost doplnit si základní vzdělání pomocí naukových PC programů, případně o další dovednosti, čímž se rozšíří možnosti jejich uplatnění na trhu práce a zlepší se jejich sociální komunikace.

Možnosti využití volného času v rámci komunitního centra budou nabízeny prostřednictvím letáčků, vývěsek na informační tabuli školy, na ÚP. Budou pořádány přednášky, besedy, dny otevřených dveří.

Průběh realizace aktivity:
Vytvoření podmínek pro realizaci aktivit komunitního centra
Materiální a personální zabezpečení
Proškolení komunitního koordinátora
Zpracování komunitního plánu
Oslovení a přijetí cílových skupin
Realizace programu komunitního centra
Vypracování podkladů pro publikaci

Za realizaci aktivity zodpovídá ZŠ Družby a spolupracuje Sdružení Romů Severní Moravy, Nová škola o.p.s.

Příprava a realizace aktivit spojených se vznikem Roma agentury, aktivně pomáhající romským občanům s integrací na trh práce

Obsahem aktivity je zřídit pracovní agenturu pro Romy – Roma agenturu v rámci činnosti Romcentra, která bude svou aktivní podporou a kontakty na zaměstnavatele a profesní organizace vyhledávat vhodné pracovní příležitosti – od forem veřejně prospěšných prací, zkrácených úvazků, krátkodobých pracovních příležitostí až vhodná pracovní místa pro cílové skupiny a přispívat tak k jejich úspěšnější integraci na pracovní trh – s ohledem na jejich přirozené schopnosti a dovednosti a jejich specifické potřeby. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé nechtějí Romy zaměstnávat, bude pracovně – právní vztahy a zodpovědnosti z nich vyplývající přebírat Roma agentura a ta bude zaměstnávat Romy formou outsourcingu, pokud nevznikne přímý pracovně – právní vztah mezi zaměstnavatelem a romským občanem. Roma agentura bude aktivně spolupracovat s Úřady práce, městy a obcemi regionu, bude nápomocna při aktivním využívaní možností APZ.

Pracovníci Roma agentura chtějí v období projektových aktivit také zmapovat možnosti vhodných technologií vhodných pro různé rukodělné činnosti a samostatné podnikání cílových skupin. Podpora samostatného podnikání se soustředí na poradenskou práci spojenou se začátkem podnikání, ale i podporou následnou dle potřeb jednotlivce.

Průběh realizace aktivity:
Přípravné práce pro zahájení činnosti Roma agentury
Oslovení cílových skupin a jejich aktivní podpora při vyhledávání pracovních příležitostí
Vyhledávání technologií vhodných pro rukodělné činnosti a samostatné podnikání cílových skupin
Realizace zaměstnávání cílových skupin formou podporovaného zaměstnávání

Za realizaci aktivity zodpovídá Sdružení Romů Severní Moravy, spolupracuje SSKA s.r.o., ÚP Karviná, Hospodářská komora okresu Karviná.

 

Tvorba webových stránek: Webklient